नेपालका ताल र अवस्थित जिल्लाहरु

Daily Video Class For Loksewa, Bank and Corporation's Job Preparation
Topic: नेपालका तालहरू  र अवस्थित जिल्ला (नेपालको भूगोल)
लोकसेवा आयोग बैंक तथा संस्थानका परीक्षाहरुमा बारम्बार सोधिरहने प्रश्नहरु
IQ, GK र समसामयिक कुराहरु लिएर दैनिक रुपमा उपस्थित हुनेछौं 
कृपया हाम्रो च्यानल Subscribe, Like, Comment र Share गर्नुहोला
नयाँ डाटाहरु हाम्रो वेवसाइट www.gitab.com.np मा पढ्न सक्नुहुनेछ
त्यस्तै हाम्रो पेज LoksewaDiary लाइक गर्नुहोला

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post