Subscribe Us


नमस्ते, मेरो व्यक्तिगत ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा मेरा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । मेरो ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

प्रीतिमा लेख्नुहोस्

English
`
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
Nepali
`
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
With shift
~
!
@
#
$
%
^
&
*
(
)
_
+
|]
English

Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
[
]
Nepali
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
[
]
With shift
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
}
English

A
S
D
F
G
H
J
K
L
;

Enter key
Nepali
a
s
d
f
g
h
j
k
l
;
'
With shift
A
S
D

G
H
J
K
L
:
"
English

Z
X
C
V
B
N
M
,
.
/

Shift key

Nepali
z
x
c
v
b
n
m
,
.
/
With shift
Z
X
C
V
B
N
M
< 
> 
?Post a Comment

0 Comments