Advertisement

सरुवा, बढुवा वा नयाँ नियुक्ति भई जाँदा पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च

सरुवा बढुवा वा नयाँ नियुक्ति भै जाँदा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च पाउने : कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी सरुवा, बढ्वा वा कायम मुकायम मुकरर भई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा र नयाँ नियुक्ति भएकोमा नियुक्ति बुझेको ठाउँबाट नियुक्ति भएको पदमा बहाल गर्न जाँदा यस नियमावली बमोजिम दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च पाउनेछ ।

दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च भुक्तानी विधि:

  • एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा सोही जिल्लाको एक कार्यालयबाट बीस किलोमिटर भन्दा बढी दूरी भएको अर्को कार्यालयमा सरुवा, बढ्वा वा कायम मुकायम मुकरर भई जाने पदाधिकारी वा कर्मचारीले पाउने दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च बापतको रकमको फाँटवारी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट निर्धारित ढाँचामा निज बहाल रहेको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
  • प्राप्त फाँटवारी उपर कार्यालयले जाँचबुझ गरी नियमावली बमोजिम पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
भुक्तानी दिँदा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :-
(क) द्वितीय तह वा सो भन्दा माथिका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म छोटो र मितव्ययी हवाई मार्गबाट भ्रमण गर्दा लाग्ने हवाई भाडा, बस भाडा वा रेल भाडा र यस नियमावली बमोजिम पाउने दैनिक भत्ता र फुटकर खर्च बापत एकमुष्ट दुई हजार रूपैयाँ दिनु पर्नेछ ।

(ख) तृतीय वा चतुर्थ तहका कर्मचारीलाई हवाई मार्गबाट भ्रमण गर्दा कम खर्चिलो हुने भएमा लाग्ने हवाई भाडा वा बस भाडा र यस नियमावली बमोजिम पाउने दैनिक भत्ता र फुटकर खर्च बापत एकमुष्ट दुई हजार रुपैंयाँ दिनु पर्नेछ।

(ग) सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भइ जाँदा यातायात सुविधा नभएको स्थानमा पैदल भ्रमण गर्नु पर्दा कम्तीमा बीस किलोमिटर प्रति दिनका दरले दैनिक भत्ताको गणना गर्नु पर्नेछ ।

(घ) सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन जाने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई परिवार लैजाने प्रयोजनका लागि निजले खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम पाउने बराबरको रकम परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई जनही रूपमा दिनु पर्नेछ । तर फुटकर खर्च रकम दिइने छैन ।

काठमाडौं उपत्यकाको कुनै एक नगरपालिकामा रहेको कार्यालयबाट काठमाडौं उपत्यकाको सोही वा अर्को जिल्लाको नगरपालिकामा रहेको कार्यालयमा सरुवा, बढ्वा वा कायम मुकायम मुकरर भइ जाँदा वा काज खटिई जाँदा काजमा खटिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले वा समूहगत रूपमा व्यारेकमा बस्नु पर्ने कर्मचारीले यस नियम बमोजिमको सुविधा पाउने छैन ।

तर एक नगरपालिकाबाट २० किलोमिटर भन्दा टाढा रहेको कार्यालयमा सरुवा, बढुवा वा कायम मुकायम मुकरर भई जाँदा त्यस्तो सुविधा पाउन सक्नेछ ।

कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवाबाट अलग भई घर फर्कनु परेमा निज जुन श्रेणी वा तहबाट सेवा अलग भएको हो सोही श्रेणी वा तह अनुसार यस नियम बमोजिम दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च निज र निजको परिवारलाई बहाल टुटेको कार्यालयबाट दिइने छ ।

तर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि अटुट रूपमा सेवामा बहाल रहेकोमा बाहेक अस्थायी कर्मचारीलाई यो सुविधा दिइने छैन।

भ्रमण खर्च पाउने पदाधिकारी वा कर्मचारीको वर्गीकरण:

विदेश र देशभित्र भ्रमण गर्दा पाउने दैनिक भ्रमण भत्ता

Post a Comment

1 Comments

  1. Hello Chakrapani sir, Good Afternoon.
    मेरो नाम रामकृष्ण गौतम हो, मा यस वर्ष को भाद्र १९ मा, वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र कैलालि मा(प्राविधिक खरिदार पदमा) स्थाइ नियुक्ति लिइ काम गर्दे आएकोमा, यहि वर्षको असोज ९ गते प्राविधिक अधिकृत तहमा स्थाई नियक्ति पाई , वन तथा भू-संरक्षण विभाग, काठमाण्डौमा पदस्थापन भयो। मेरो रमाना मिति अशोज १२ गतेको छ, र रमाना मा , "सरुवा भइ जादा आफ्नो र परिवारको दैनिक भ्रमण भत्ता यस कार्यालयबाट निलिएको भन्ने व्यहोरा खुलाइएको छ, तसर्थ, अब मैले आफ्नो र परिवारको दैनिक भ्रमण भत्ता प्राप्त गर्न के के गर्नुपर्ने हुन्च, कृपया मेरो कमेन्ट Address गरिदिनु होला।

    ReplyDelete

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.