Local Governance

see more»

View all

स्थानीय तहका सन्दर्भमा असफल केन्द्रिय कर्मचारी निकाय

विषय प्रवेश देशमा संघीय व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । संघीयताको मर्म अनुसार रा…

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण

४.४ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण (शा.अ. चौथो पत्र) लेखाः आर्थिक कारोबार भ…

Load More
That is All

Subjective

Objectives

Current Affairs

Gorkhapatra