Local Governance

see more»

View all

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको संरचना, काम, कर्तव्य र अधिकार

विपद् व्यवस्थापन समितिको संरचना विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १६ को व्यवस्था अनुसार जिल्लास्तरमा विपद…

नदीजन्य पदार्थको दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोगका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन

नदीजन्य पदार्थको दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोगका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रमको  प्रतिवेदन प्रतिवेदन कर्ताः …

सङ्घीय शासन प्रणाली र स्थानीय तहको स्वरुपका सम्बन्धमा प्राय सोधिने प्रश्नहरू

१. नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको स्वरुप के हो ?  नेपालमा परम्परागत रुपमा रही आएको एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्…

Load More
That is All

Subjective