Local Governance

see more»

View all

सङ्घीय शासन प्रणाली र स्थानीय तहको स्वरुपका सम्बन्धमा प्राय सोधिने प्रश्नहरू

१. नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको स्वरुप के हो ?  नेपालमा परम्परागत रुपमा रही आएको एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको अन्त्…

Load More
That is All

Subjective

Objectives

Current Affairs

Gorkhapatra