नागरिकता सम्बन्धी सामान्य जानकारी

नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको के हो ? 

नागरिकता कुनै पनि राज्यको बैध नागरिक रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्न ब्यक्तीलाई राज्यले दिएको प्रमाण हो । 

नागरिकता सम्बन्धी परिचय 


नागरिक राज्यको अभिन्न अ‌‌ङ्ग हो । राज्यबाट प्राप्त हुने सामाजिक, नागरिक, बैयक्तिक, राजनीतिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त र निश्चित कर्तब्य भएका ब्यक्तिहरुलाई नागरिक भनिन्छ । साधारणतया संबिधान अनुसार त्यस राष्ट्रमा बस्नेलाई वंशज वा जन्मको आधारमा स्थायी बसोबास गरेका नाताले दिने नागरिक अधिकारलाई नागरिकता भनिन्छ ।

नेपालमा नागरिकताको किसिम 

नेपालमा देहाय बमोजिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था छ । 
वंशज
जन्म
अ‌ङ्गीकृत
सम्मानार्थ र
गैह्रआवासीय नेपाली नागरिकता

दस्तुर 

नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल सरकारद्धारा निशुल्क उपलब्ध गराईनेछ । यसका लागि कुनै किसिमको सेवा शुल्क र दस्तुर लाग्ने छैन ।

नागरिकता सम्बन्धि केही ऐन, नियमहरु

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post