Advertisement

प्रस्तावित कर तथा गैर कर राजस्व दर र अनुमानको लागि फारम


स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित) को दफा ५.२.१ (अनुसूची२) संग सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनका लागि आवश्यक फाराम

आगामी आ.व. ०७७/७८ को लागि प्रस्तावित कर तथा गैर कर राजस्व दर
सि.नं.
राजस्वको क्षेत्रहरु
चालु आ.. ०७६/७७ को दर
०७७/७८ का लागि प्रस्तावित दर
पुष्ट्याईं
कैफियतआगामी आ.व. ०७७/७८ को लागि अनुमानित कर तथा गैर कर राजस्व रकम
सि.नं.
राजस्वको क्षेत्रहरु
गत आ.व. ०७५/७६ को यथार्थ रकम
चालु आ.व. ०७६/७७ को संशोधित अनुमान
आगामी आ.व. ०७७/७८ को अनुमान
कैफियत
Post a Comment

0 Comments