Subscribe Us


नमस्ते, मेरो व्यक्तिगत ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा मेरा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । मेरो ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

प्रस्तावित कर तथा गैर कर राजस्व दर र अनुमानको लागि फारम


स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४(परिमार्जित) को दफा ५.२.१ (अनुसूची२) संग सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनका लागि आवश्यक फाराम

आगामी आ.व. ०७७/७८ को लागि प्रस्तावित कर तथा गैर कर राजस्व दर
सि.नं.
राजस्वको क्षेत्रहरु
चालु आ.. ०७६/७७ को दर
०७७/७८ का लागि प्रस्तावित दर
पुष्ट्याईं
कैफियतआगामी आ.व. ०७७/७८ को लागि अनुमानित कर तथा गैर कर राजस्व रकम
सि.नं.
राजस्वको क्षेत्रहरु
गत आ.व. ०७५/७६ को यथार्थ रकम
चालु आ.व. ०७६/७७ को संशोधित अनुमान
आगामी आ.व. ०७७/७८ को अनुमान
कैफियत
Post a Comment

0 Comments