Advertisement

स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमा

 स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमा प्रकृयाका विषयमा विशेष सामाग्रीहरु१. नतिजामा आधारित योजना तर्जुमा (१)

२. नतिजामुलक अनुगमन र मूल्यांकन तथा यसका व्यवहारिक पक्ष

३. कारण असर विश्लेषण

४. नतिजामा आधारित योजना तर्जुमा (२)

५. योजना तर्जुमा प्रक्रिया

६. MTEF अवधारणा र तर्जुमा प्रक्रिया

७. स्थानीय तहको योजना तर्जुमा NPC मार्गदर्शन

८. स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जुमा

९. गाउँ/नगरपालिकाको आवधिक योजना

१०. MTEF Note

Post a Comment

0 Comments