Advertisement

प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरू

प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरुको संग्रह

प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (बुच कमिशन) को प्रतिवेदन, २००९ 

नेपालको जिल्ला प्रशासन पुनर्गठनको रिपोर्ट, २०१३

प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोगको प्रतिवेदन, २०२०

प्रशासन सुधार आयोगको तेस्रो प्रतिवेदन २०२७

प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०३२-३३

प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदन, २०४८

प्रशासन पुन संरचना आयोगको दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-१ (निजामती सेवाको क्षमता अभिबृद्धि सम्बन्धी )- असार २०६६

प्रशासन पुन संरचना आयोगको दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-२ (राष्ट्रसेवकहरुको तलब सुविधा सम्बन्धी )- २०६६

प्रशासन पुन संरचना आयोगको दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-३ (निजामती सेवामा तालिम सम्बन्धी )- असार २०६६

प्रशासन पुन संरचना आयोगको दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-४ (निजामती सेवामा ट्रेड यूनियनको भूमिका सम्बन्धी )- असार २०६६

प्रशासन पुन संरचना आयोगको दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-५ (महानगरीय प्रहरीको सुदृढीकरण सम्बन्धी )- असार २०६६

प्रशासन पुन संरचना आयोगको दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-६ (भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुको संगठनात्मक सुदृढीकरण सम्बन्धी )- असार २०६६

प्रशासन पुन संरचना आयोगको दोस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन खण्ड-७ (नेपालमा विद्युतिय शासनको प्रवर्धन)- असार २०६६

प्रशासन सुधार सुझाब समितिको प्रतिवेदन, २०७०

प्रशासन सुधार सुझाब समितिको सक्षिप्त प्रतिवेदन, २०७०

Administrative Reform Reports Nepal


Post a Comment

0 Comments