Advertisement

संघीय संरचनामा कोष प्रवाह व्यवस्थापन

संघीय संरचना अनुसार कोषको प्रवाह देहायबमोजिम हुन्छ ।

१.    संघको कोष प्रवाह महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै केन्द्रिय बैंकमा

२.    प्रदेशको कोष प्रवाह प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हुँदै जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा

३.    त्यस्तै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा मलेनिका र केन्द्रिय बैकबाट समेत कोषको प्रवाह हुन्छ ।

४.    संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा कोषको प्रवाह हुन्छ ।

५.    प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रदेश मातहतका जिल्ला स्थित कार्यालयमा

६.    कोलेनिकाबाट स्थानीय तहका कार्यालय र संघ मातहतका जिल्ला स्थित निकाय/कार्यालय/आयोजनामा कोषको प्रवाह हुने गर्दछ ।

७.    त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कारोबार गर्ने बैंकहरुमा केन्द्रिय बैंकबाट कोषको प्रवाह हुने गर्दछ ।

कोषको प्रवाहलाई देहायको चार्टमार्फत स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।Post a Comment

0 Comments