Subscribe Us


नमस्ते, मेरो व्यक्तिगत ब्लगमा हार्दिक स्वागत छ । तपाईं यो ब्लगमा मेरा विभिन्न लेखका साथै लोकसेवा सामाग्रीहरु पनि पढ्न सक्नुहुनेछ । कृपया Menu मा गएर आफूले पढ्न खोजेको Category छान्नुहोस् वा Search box मा आफूले चाहेको विषयबस्तुको कुनै Keyword खोज्नुहोस् । मेरो ब्लग सम्म आइदिएर यहाँ भ‍एका सामग्री पढ्नुभएकोमा धन्यवाद ।

स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको प्रारुप

देहायका रकमहरु स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छन् ।

१.    राजस्व तथा आन्तरिक आय

२.    राजस्व बाँडफाँड

३.    नेपाल सरकारको अनुदान

४.    प्रदेश सरकारको अनुदान

५.    व्यक्तिगत तथा संस्थागत सहयोग

६.    बैदेशिक सहयोग

७.    अन्तरस्थानीय तह अनुदान

८.    अन्य स्रोत

स्थानीय बजेट (विनियोजन ऐन) बमोजिम देहायका विषयमा रकम खर्च हुन्छ ।

१.    अदालती फैसला बमोजिम तिर्नुपर्ने दायित्व

२.    ऋणको साँवा वा व्याज

३.    आकस्मिक कोष

४.    बजेटमा समावेश क्रियाकलाप

जसलाई देहायको चार्टबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।Post a Comment

0 Comments