स्थानीय सञ्चित कोष सञ्चालनको प्रारुप

देहायका रकमहरु स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छन् ।

१.    राजस्व तथा आन्तरिक आय

२.    राजस्व बाँडफाँड

३.    नेपाल सरकारको अनुदान

४.    प्रदेश सरकारको अनुदान

५.    व्यक्तिगत तथा संस्थागत सहयोग

६.    बैदेशिक सहयोग

७.    अन्तरस्थानीय तह अनुदान

८.    अन्य स्रोत

स्थानीय बजेट (विनियोजन ऐन) बमोजिम देहायका विषयमा रकम खर्च हुन्छ ।

१.    अदालती फैसला बमोजिम तिर्नुपर्ने दायित्व

२.    ऋणको साँवा वा व्याज

३.    आकस्मिक कोष

४.    बजेटमा समावेश क्रियाकलाप

जसलाई देहायको चार्टबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post