स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सात चरणहरु

स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका सात चरणहरु देहायबमोजिम रहेको छ ।

ü  पहिलो चरण: संघ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने

ü  दोश्रो चरण: श्रोत अनुमान र कुल बजेट सीमा निर्धारण

ü  तेश्रो चरणः बस्ती/टोल स्तरबाट आयोजना कार्यक्रम छनौट

ü  चौथो चरणः वडा स्तरीय योजना प्राथमिकिकरण

ü  पाचौं चरणः बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा समितिद्वारा एकिकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जूमा

ü  छैठौं चरण: गाउँ/नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने

ü  सातौं चरण: गाउँ/नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन


Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post