मौजुदा कानूनाहरु

केहि महत्वपूर्ण मौजुदा कानून, समसामयिक कानूनहरुः

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६

आयकर ऐन, २०५८

आर्थिक ऐन, २०७७

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

औषधि ऐन, २०३५

कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन, २०५८

कम्पनी ऐन, २०६३

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५

कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५

खाद्य ऐन, २०२३

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२

खोप ऐन, २०७२

घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५

जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३

जलचर संरक्षण ऐन, २०१७

जलस्रोत ऐन, २०४९

जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८

जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३

तथ्यांक ऐन, २०१५

दूरसञ्चार ऐन, २०५३

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३

निजामती सेवा ऐन, २०४९

निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३

निजीकरण ऐन, २०५०

नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१०

नेपाल गुणस्तर (प्रमाणचिन्ह) ऐन, २०३७

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐन, २०५३

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

पर्यटन ऐन, २०३५

पेटेण्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९

प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३

प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन, २०७५

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३

प्रहरी ऐन, २०१२

फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८

फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५

बिमा ऐन, २०४९

बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३

बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४

भन्सार ऐन, २०६४

भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९

भूउपयोग सम्बन्धि ऐन, २०७६

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

मदिरा ऐन, २०३१

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४

मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५

मालपोत ऐन, २०३४

मालसामानको बहुविधिक ढुवानी ऐन, २०६३

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२

मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८

यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन, २०५३

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२

राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७७

राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८

राहदानी ऐन, २०७६

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३

लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५

लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६

वन ऐन, २०७६

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन, २०७४

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार सम्बन्धी ऐन, २०६३

विनियोजन ऐन, २०७७

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४

विभूषण ऐन, २०६४

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५

शिक्षा ऐन, २०२८

श्रम ऐन, २०७४

संक्रामक रोग ऐन, २०२०

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७

संघीय आकस्मिक कोष ऐन, २०७४

सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३

सपुर्दगी ऐन, २०७०

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८

संस्था दर्ता ऐन, २०३४

संस्थान ऐन, २०२१

सहकारी ऐन, २०७४

साझेदारी ऐन, २०२०

सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६

सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५

सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८

सैनिक ऐन, २०६३

स्टाण्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९

Chakrapani Bhandari

Hi, I’m Chakra, from Lumbini (Born place of Lord Buddha) Nepal. I am a Section Officer at Nepal Govt. and a student of Microbiology, Social Science and Law. If you have any queries relevant to the topic, drop a comment below. facebook twitter instagram youtube external-link

Post a Comment

Any questions or comments? Drop below. Please keep in mind that it must be a meaningful conversation relevant to the topic.

Previous Post Next Post